CONDICIONS D'ÚS

L'accés, la navegació i la utilització d'aquest lloc web implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d'ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el web. Si no esteu d'acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu o utilitzeu cap pàgina del lloc web.

1. DADES DE LA COMPANYIA.

Titular: 2022 Niranama SL

Domicili social: Carrer del Bosc, 39 (08017, Barcelona)

NIF: B67657825

Registre Públic: Inscrita al registre mercantil de Barcelona - tom 48259, foli 201, full número B577831, inscripció 1a.

Pots contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic info@materiaprimashop.com o telefònicament al 93 204 57 65

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Les presents condicions d'ús regulen l'accés, la navegació i la utilització del Web, sens perjudici que 2022 Niranama SL es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. .

L'accés i la utilització dels continguts de la Web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen la seva acceptació.

Això no obstant, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis es pot trobar sotmès a determinades condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si s'escau, modificar aquestes condicions d'ús particulars.

2022 Niranama SL es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera que apareixen aquestes condicions d'ús oa través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris.

3. REQUISITS PER REGISTRAR-SE COM A USUARI.

És requisit imprescindible per poder registrar-se com a usuari ser major de 18 anys i proporcionar totes les dades requerides i catalogades com a obligatòries.

De la mateixa manera, l'usuari registrat assumeix que el compte d'usuari registrat és personal i intransferible.

En cap concepte està permesa la cessió del compte d'usuari registrat entre diferents persones, quedant a disposició de 2022 Niranama SL l'eliminació de la mateixa tan aviat sigui detectada aquesta circumstància, sense perjudici que es reserva les accions legals que poguessin correspondre.

En qualsevol moment, els usuaris poden sol·licitar la seva baixa de la Web, n'hi ha prou per sol·licitar-ho mitjançant comunicació escrita a info@materiaprimashop.com, indicant el seu nom d'usuari i el servei concret del qual es vulgui donar de baixa.

4. CONDICIONS D'ÚS DEL WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització de la Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb finalitat econòmica o sense, i, més específicament i sense que el llistat següent tingui caràcter absolut, queda prohibit:

Usar la Web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat oa l'ordinador d'un tercer;

Usar la Web per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

Usar la Web per recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris;

Registrar-se a través del web amb una identitat falsa, suplantat a tercers o utilitzant un perfil o fent qualsevol altra acció que pugui confondre altres usuaris sobre la identitat de l'origen d'un missatge;

Accedir sense autorització a qualsevol secció de la Web, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, ni als serveis oferts a través de la Web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació de la Web o de qualsevol xarxa connectada a aquesta, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts a la Web;

Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura de la Web, així com als sistemes i xarxes connectats a la Web;

Impedir el desenvolupament normal d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del web o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, la participació o el funcionament d'aquells , o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera les presents Condicions d'ús.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per l'usuari, podrà portar aparellada l'adopció per 2022 Niranama SL de les mesures oportunes emparades en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l'eliminació o bloqueig del compte de l'usuari infractor, sense que hi hagi cap possibilitat d'indemnització pels danys i perjudicis causats.

Per tal que la Plataforma sigui un entorn segur i per protegir els nostres usuaris, queda terminantment prohibit publicar continguts:

Que es puguin considerar una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, a la intimitat personal i familiar la pròpia imatge de tercers i, molt especialment, dels menors d'edat.

Que incloguin fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut el consentiment oportú dels seus titulars.

Que vulnerin el secret de les comunicacions, la infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial, o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

Que continguin qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol manera contrària a la moral o ordre públic.

Que continguin spam i/o enllaços a llocs sense relació amb l'espai corresponent.

Que incloguen publicitat o comunicacions comercials, per a l'emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Per a tota qüestió litigiosa relacionada amb aquest lloc web, i sempre que la legislació de consumidors així ho permeti, ens sotmetrem als Jutjats i Tribunals de Barcelona així com a la legislació nacional espanyola vigent al moment del litigi.

Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis el client pot adreçar-se per correu a l'adreça electrònica o física indicada a l'apartat dades de la companyia, comprometent-nos a cercar en tot moment una solució amistosa del conflicte.